Conclusiones CM publice disputandae
next

Prev

conclusiones cabalisticae nume|ro.lxxi.secundum opinionem pro|priam: ex ipsis hebreorum sapien|tum fundamentis christianam re|ligionem maxime confirmantes.

annotated II.11.1. Quicquid dicant caeteri Cabaliste: ego prima divisione scien|tiam Cabalae in scientiam sephiroth et semot tanquam in practicam |et speculativam distinguerem.

annotated II.11.2. Quicquid dicant alii cabaliste ego partem speculativam caba|lae quadruplicem dividerem conrespondenter quadruplici par|titioni philosophiae quam ego solitus sum afferre. Prima est sci|entia quam ego voco alphabetariae revolutionis conresponden|tem parti philosophiae: quam ego philosophiam catholicam |voco. Secunda: tertia et quarta pars est triplex merchiava conre|spondentes triplici philosophiae particularis de divinis: de medi|is et sensibilibus naturis.

annotated II.11.3. Scientia quae est pars practica cabalae: practicat totam metha|physicam formalem et theologiam inferiorem.

annotated II.11.4. Ensoph non est aliis numerationibus connumeranda: quia est |illarum numerationum unitas abstracta et incommunicata: non |unitas coordinata.

annotated II.11.5. Quilibet hebreus cabalista secundum principia et dicta scientiae Ca|balae cogitur inevitabiliter concedere de trinitate: et qualibet |persona divina: patre: filio: et spiritu sancto: illud precise sine ad|ditione: diminutione: aut variatione: quod ponit fides catholi|ca christianorum.

Correlarium. Non solum qui negant trinitatem: Sed qui alio |modo eam ponunt quam ponat catholica ecclesia sicut Arriani: Sa|belliani: et similes: redargui possunt manifeste si admittantur |principia cabalae.

annotated II.11.6. Tria magna dei nomina quaternaria quae sunt in secretis ca|balistarum per mirabilem appropriationem tribus personis tri|nitatis ita debere attribui: ut nomen [gap for Greek or Hebrew word] sit patris. No|men [gap for Greek or Hebrew word] sit filii. Nomen [gap for Greek or Hebrew word] sit spiritus san|cti. intelligere potest qui in scientia cabalae fuerit profundus.

annotated II.11.7. Nullus hebreus cabalista potest negare quod nomen Iesu: si eum |secundum modum et principia cabalae interpretemur hoc totum preci|se: et nihil aliud significat id est deum dei filium patrisque sapientiam |per tertiam divinitatis personam quae est ardentissimus amoris |ignis naturae humanae in unitate suppositi unitum.

annotated II.11.8. Ex praecedenti conclusione intelligi potest cur dixerit Paulus |datum esse Iesu nomen quod est super omne nomen et cur in no|mine Iesu dictum sit. Omne genu flecti caelestium terrestrium |et infernorum: quod etiam est maxime cabalisticum et potest ex |se intelligere qui est profundus in cabala.

annotated II.11.9. Siqua est de novissimis temporibus humana coniectura: inve|stigare possumus per secretissimam viam cabalae futuram esse con|sumationem saeculi hinc ad annos quingentos et quatuordecim |et dies vigintiquinque.

annotated II.11.10. Illud quod apud Cabalistas dicitur [gap for Greek or Hebrew word] illud est |sine dubio quod ab Orpheo Pallas: a Zoroastre paterna mens: |a Mercurio dei filius: a Pythagora sapientia: a Parmenide sphe|ra intelligibilis nominatur.

annotated II.11.11. Modus quo rationales animae per archangelum deo sacrifican|tur qui a Cabalistis non exprimitur: non est nisi per separatio|nem animae a corpore: non corporis ab anima nisi per accidens: |ut contingit in morte osculi de quo scribitur. praeciosa in conspe|ctu domini mors sanctorum eius.

annotated II.11.12. Non potest operari per puram Cabalam qui non est rationali|ter intellectualis.

annotated II.11.13. Qui operatur in Cabala sine admixione extranei: si diu erit |in opere: morietur ex binsica: et si errabit in opere aut non puri|ficatus accesserit devorabitur ab Azazele per proprietatem iu|dicii.

annotated II.11.14. Per litteram [gap for Greek or Hebrew word] id est scin quae mediat in nomine Iesu si|gnificatur nobis cabalistice quod tum perfecte quievit tanquam in sua |perfectione mundus cum Iod coniunctus est cum Vau: quod fa|ctum est in Christo qui fuit verus dei filius et homo.

annotated II.11.15. Per nomen Iod he vahu he: quod est nomen ineffabile: quod |dicunt Cabaliste futurum esse nomen messiae: evidenter cogno|scitur futurum eum deum dei filium per spiritum sanctum homi|nem factum: et post eum ad perfectionem humani generis super |homines paraclytum descensurum.

annotated II.11.16. Ex mysterio trium litterarum quae sunt in dictione sciabat id |est [gap for Greek or Hebrew word] possumus interpretari cabalistice tunc sabbatiza- |re mundum cum dei filius fit homo: et ultimo futurum sabbatum |cum homines in dei filium regenerabuntur.

annotated II.11.17. Qui sciverit quid est vinum purissimum apud Cabalistas sci|et cur dixerit David. Inebriabor ab ubertate domus tuae: et quam |ebrietatem dixerit antiquus vates Museus esse foelicitatem: et quid |significent tot Bacchi apud Orpheum.

annotated II.11.18. Qui coniunxerit Astrologiam Cabalae videbit quod sabbatizare |et quiescere convenientius fit post Christum die dominico quam die |sabbati.

annotated II.11.19. Si dictum illud Prophetae. Vendiderunt iustum argento ca|balistice exponamus: nihil aliud nobis significat quam hoc scilicet |Deus ut redemptor venditus fuit argento.

annotated II.11.20. Si interpretationem suam adverterint Cabaliste super hac di|ctione: [gap for Greek or Hebrew word] quae significat tunc: de trinitatis mysterio mul|tum illuminabuntur.

annotated II.11.21. Qui coniunxerit dictum Cabalistarum dicentium quod illa nu|meratio quae dicitur iustus et redemptor: dictum etiam Ze cum |dicto Thalmutistarum dicentium quod Isaac ibat sicut ze portans |Crucem suam: videbit quod illud quod fuit in Isaac praefiguratum: |fuit adimpletum in Christo qui fuit verus Deus venditus Ar|gento.

annotated II.11.22. Per dicta Cabalistarum de rubedine Esau: et dictum illud quod |est in Libro Bresit Rhaba quod Esau fuit rubeus: et Rubeus eum ulci|scetur: de quo dicitur. Quare rubeum vestimentum tuum? Ha|betur expresse quod Christus de quo nostri Doctores eundem te|xtum exponunt ille erit qui ultionem faciet de virtutibus immun|dis.

annotated II.11.23. Per illud dictum Hieremiae. Laceravit verbum suum secundum |expositionem Cabalistarum habemus intelligere quod deum san|ctum et benedictum laceravit deus pro peccatoribus.

annotated II.11.24. Per responsionem Cabalistarum ad quaestionem quare in li|bro numerorum coniuncta est particula mortis Mariae particu- |lae vitulae ruffae: et per expositionem eorum super eo passu ubi |Moyses in peccato vituli dixit. Dele me. Et per dicta in libro zo|ar super eo textu. Et eius livore sanati sumus: redarguuntur ine|vitabiliter Hebrei dicentes. non fuisse conveniens ut mors Chri|sti satisfaceret pro peccato humani generis.

annotated II.11.25. Quilibet cabalista habet concedere: quod messias eos a captivi|tate Diabolica et non temporali erat liberaturus.

annotated II.11.26. Quilibet Cabalista habet concedere ex dictis doctorum hu|ius scientiae hoc manifeste dicentium quod peccatum originale in ad|ventu messiae expiabitur.

annotated II.11.27. Ex principiis cabalistarum evidenter elicitur quod per adventum |messiae tolletur circumcisionis necessitas.

annotated II.11.28. Per dicitonem [gap for Greek or Hebrew word] quae bis ponitur in illo textu in prin|cipio creavit deus Caeulum et Terram: ego credo significari a Moy|se creationem naturae intellectualis et naturae animalis quae na|turali ordine praecessit creationem caeli et terrae.

annotated II.11.29. Quod dicitur a Cabalistis quod linea viridis gyrat universum: con|venientissime dicitur ad conclusionem quam ultimam diximus |ex mente Porphyrii.

annotated II.11.30. Necessario habent concedere Cabaliste secundum sua principia quod ve|rus Messias futurus est talis: ut de eo vere dicatur quod est Deus et |dei filius.

annotated II.11.31. Cum audis Cabalistas ponere in Thesua informitatem: intel|lige informitatem per antecedentiam ad formalitatem non per |privationem.

annotated II.11.32. Si duplex Aleph quod est in textu. Non auferetur sceptrum |etc. coniunxerimus ad duplex Aleph quod est in textu. Deus pos|sedit me ab initio: et ad duplex Aleph quod est in textu. Terra |autem erat inanis per viam Cabalae intelligemus ibi Iacob de il|lo vero Messia locutum qui fuit Iesus Nazarenus.

annotated II.11.33. Per hanc dictionem [gap for Greek or Hebrew word] quae scribitur per Aleph: Iod: et |Scin et significat virum quae deo attribuitur: cum dicitur. Vir |belli: de trinitatis mysterio per viam Cabalae perfectissime ad|monemur.

annotated II.11.34. Per nomen [gap for Greek or Hebrew word] id est V quod tribus litteris scribitur |he: uau: et aleph: quod nomen deo propriissime attribuitur et |maxime convenienter non solum ad Cabalistas qui hoc expres|se sepius dicunt: Sed etiam ad theologiam Dionysii Areopagi|tae: per viam Cabalae trinitatis mysterium cum possibilitate in|carnationis nobis declaratur.

annotated II.11.35. Si deus in se ut infinitum: ut unum: et secundum se intelliga|tur ut sic nihil intelligimus ab eo procedere: Sed separationem |a rebus: et omnimodam sui in seipso clausionem et extremam in |remotissimo suae divinitatis recessu profundam ac solitariam re|tractionem de eo intelligimus ipso penitissime in abysso suarum |tenebrarum se contegente: et nullo modo in dilatatione ac pro|fusione suarum bonitatum ac fontani splendoris se manifestan|te.

annotated II.11.36. Ex praecedenti conclusione intelligi potest cur dicatur apud ca|balistas quod deus induit se decem vestimentis quando creavit sae|culum.

annotated II.11.37. Qui intellexerit in dextrali coordinatione subordinationem |pietatis ad sapientiam: perfecte intelliget: per viam Cabalae quo|modo Abraam in die suo per rectam lineam vidit diem Christi |et gavisus est.

annotated II.11.38. Effectus qui sunt sequuti post mortem Christi debent convin|cere quemlibet Cabalistam quod Iesus Nazarenus fuit verus Mes|sias.

annotated II.11.39. Ex hac conclusione et trigesima superius posita sequitur quod quili|bet Cabalista habet concedere quod interrogatus Iesus quis esset re|ctissime respondit dicens. Ego sum principium qui loquor vobis.

annotated II.11.40. Hoc habent inevitabiliter concedere Cabaliste quod verus messi|as per aquam homines purgabit.

annotated II.11.41. Sciri potest in Cabala per mysterium mem clausi cur post se |Christus miserit paraclytum.

annotated II.11.42. Scitur per fundamenta cabale quam recte dixerit Iesus: Antequam na|sceretur Abraam ego sum.

annotated II.11.43. Per mysterium duarum litterarum uau et iod scitur quomodo |ipse messias ut deus fuit principium suiipsius ut homo.

annotated II.11.44. Scitur ex cabala per mysterium partis septentrionalis cur iu|dicabit deus saeculum per ignem.

annotated II.11.45. Scitur in cabala apertissime cur dei filius cum aqua baptismi |venerit et spiritus sanctus cum igne.

annotated II.11.46. Per eclipsationem solis quae accidit in morte Christi sciri potest |secundum fundamenta cabalae quod tunc passus est filius dei et verus messias.

annotated II.11.47. Qui sciet proprietatem Aquilonis in Cabala: sciet cur sathan |Christo promisit regna mundi si cadens eum adorasset.

annotated II.11.48. Quicquid dicant caeteri cabalistae: ego decem spheras sic decem |numerationibus correspondere dico: ut ab aedificio incipiendo |Iupiter sit quartae: Mars quintae: Sol sextae: Saturnus septimae: Ve|nus octavae: Mercurius nonae: Luna decimae: tum supra aedificium |firmamentum tertiae Primum mobile secundae: caelum empyreum |decimae.

annotated II.11.49. Qui sciverit correspondentiam decem preceptorum ad pro|hibentia per coniunctionem veritatis astrologicae cum veritate |theologica videbit ex fundamento nostro praecedentis conclusio|nis quicquid alii dicant Cabalistae primum preceptum primae nu|merationi correspondere: Secundum secundae: Tertium tertiae: |Quartum septimae: Quintum quartae: Sextum quintae: Septi|mum nonae: Octavum octavae: Nonum sextae: Decimum deci|mae.

annotated II.11.50. Cum dicunt cabalistae a septima et octava petendos filios: ita |dicas in merchiava inferiori accipi: ut ab una petatur ut det: ab |altera ne prohibeat. Et quae det et quae prohibeat potest intelli|gere ex praecedentibus conclusionibus qui fuerit intelligens in |Astrologia et cabala.

annotated II.11.51. Sicut fuit luna plena in Salomone: ita fuit plenus Sol in vero |Messia qui fuit Iesus: et de conrespondentia ad diminutionem |in Sedechia potest quis coniectare si profundat in cabala.

annotated II.11.52. Ex praecedenti conclusione intelligi potest cur evangelista Ma|theus in quatuordecim illis generationibus ante Christum quas|dam dimiserit.

annotated II.11.53. Cum fieri lucem nihil sit aliud quam participare lucem: conveni|ens est valde illa cabalistarum expositio ut in ly fiat lux. per lucem |speculum lucens intelligamus: et in ly facta est lux: speculum non |lucens.

annotated II.11.54. Quod dicunt Cabalistae beatificandos nos in speculo lucente |reposito sanctis in futuro saeculo: idem est praecise sequendo fun|damenta eorum cum eo quod nos dicimus beatificandos sanctos |in filio.

annotated II.11.55. Quod dicunt Cabalistae lumen repositum in septuplo lucere |plus quam lumen relictum: mirabiliter convenit arithmeticae pytha|goricae.

annotated II.11.56. Qui sciverit explicare quaternarium: in denarium: habebit |modum si sit peritus Cabalae deducendi ex nomine ineffabili no|men. lxxii. litterarum.

annotated II.11.57. Per praecedentem conclusionem potest intelligens in Arithme|tica formali intelligere quod operari per scemamphoras est propri|um rationalis naturae.

annotated II.11.58. Rectius foret illud Becadmin quod ponit glosa chaldaica su|per dictione Bresit: exponere de sapientialibus ideis: quam de tri|gintaduabus viis ut dicunt alii Cabalistae. utrunque tamen est re|ctum in Cabala.

annotated II.11.59. Qui profunde consideraverit quadruplicem rerum statum. |Primo unionis et stabilitae mansionis: Secundo processionis: Ter|tio reversionis: Quarto beatificae reunionis: Videbit litteram |Beth cum prima littera: primum: cum media: medium: cum ul|timis: ultima operari.

annotated II.11.60. Ex praecedenti conclusione potest contemplativus homo intel|ligere cur lex dei a Beth littera incipit: de qua scribitur quod est im|maculata: quod erat cum eo cuncta componens: quod est convertens ani|mas: quod facit dare fructum in tempore suo.

annotated II.11.61. Per eandem conclusionem sciri potest quod idem filius qui est sa|pientia patris: est qui omnia unit in patre: et per quem omnia |facta sunt: et a quo omnia convertuntur: et in quo demum sabba|tizant omnia.

annotated II.11.62. Qui profunde consideraverit novenarium beatitudinum nu|merum de quo apud Matheum in evangelio: videbit illas mira|biliter convenire novenario novem numerationum quae sunt in|fra primam: quae est inaccessibilis divinitatis abyssus.

annotated II.11.63. Sicut Aristoteles diviniorem philosophiam: quam philosophi an|tiqui sub fabulis et apologis velarunt: ipse sub philosophicae spe|culationis facie dissimulavit: et verborum brevitate obscuravit: |ita Rabi Moyses aegyptius in libro qui a latinis dicitur dux neu|trorum dum per superficialem verborum corticem videtur cum |Philosophis ambulare per latentes profundi sensus intelligenti|as: mysteria complectitur Cabalae.

annotated II.11.64. In textu Audi Israhel dominus deus noster dominus unus: re|ctius est ut intelligatur ibi collectio ab inferiori ad superius: et a |superiori ad inferius: quam ab inferiori ad superius bis.

annotated II.11.65. Rectius est ut amen tipheret dicat et regnum: ut per viam |numeri ostenditur: quam quod dicat regnum tantum ut quidam volunt.

annotated II.11.66. Ego animam nostram sic decem sephirot adapto ut per unita|tem suam sit cum prima: per intellectum cum secunda: per ratio|nem cum tertia: per superiorem concupiscibilem cum quarta: per |superiorem irascibilem cum quinta: per liberum arbitrium cum |sexta: et per hoc totum ut ad superiora se convertitur cum septi|ma: ut ad inferiora cum octava: et mixtum ex utroque potius per in|differentiam vel alternariam adhesionem quam simultaneam conti|nentiam cum nona: et per potentiam qua inhabitat primum ha|bitaculum cum decima.

annotated II.11.67. Per dictum Cabalistarum quod Caeli sunt ex igne et aqua: simul |et veritatem Theologicam de ipsis sephirot nobis manifestat: et |philosophicam veritatem quod elementa in caelo sint tantum secun|dum activam virtutem.

annotated II.11.68. Qui sciverit quid sit denarius in Arithmetica formabili: et co|gnoverit naturam primi numeri spherici: sciet illud quod ego ad|huc apud aliquem Cabalistam non legi: et est quod sit fundamen|tum secreti magni Iobelei in Cabala.

annotated II.11.69. Ex fundamento praecedentis conclusionis sciri pariter potest |secretum quinquaginta portarum intelligentiae: et millesimae ge|nerationis et regni omnium saeculorum.

annotated II.11.70. Per modum legendi sine punctis in lege: et modus scribendi |res divinas et unialis continentia per indeterminatum ambitum |rerum divinarum nobis ostenditur.

annotated II.11.71. Per id quod dicunt Cabalistae de aegypto et attestata est expe|rientia habemus credere quod terra aegypti sit in analogia: et sub|ordinatione proprietatis potentiae.

annotated II.11.72. Sicut vera astrologia docet nos legere in libro dei: ita Cabala |docet nos legere in libro legis.

Annotations

Sort by:

 

All: SETENTA Y UNA CONCLUSIONES CABALÍSTICAS SEGÚN PROPIA OPINIÓN QUE CONFIRMAN MÁXIMAMENTE LA RELIGIÓN CRISTIANA A PARTIR DE LOS MISMOS FUNDAMENTOS DE LOS SABIOS HEBREOS.